De Stad Gent zoekt een schatter

9 juni 2020
De Stad Gent dient regelmatig schattingen te doen van onroerende goederen in functie van de realisatie van diverse onteigeningsprojecten.

Tevens zal de Stad naar aanleiding van het nog in werking te treden Instrumentendecreet, in sommige gevallen bij het opstellen van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, gehouden zijn tot het betalen van financiele vergoedingen, zoals planschade, kapitaal- en gebruikersschade edm. en dit te berekenen volgens de respectievelijke nog te nemen uitvoeringsbesluiten. 

In uitvoering van artikel 28 van het Decreet op de Gemeentewegen, zal de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg aanleiding geven tot een waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg gesitueerd is , te begroten door een landmeter-expert, aangesteld door de gemeente.

Ook zal in toepassing van zelfde decreet zijnde artikel 15, kan een gemeente met de eigenaars en gebruikers van percelen een overeenkomst sluiten om grondstroken permanent of tijdelijk als gemeenteweg te bestemmen. Het valt te verwachten dat dit gebruik niet gratis zal zijn en zal dienen te worden geschat.

Met dit bestek beogen we een snelle aanlevering van het schattingsverslag maar vooral een hoge kwaliteit van de waardebepaling.

Dossiernummer : STAD GENT-PPP0HZ-4964/0062/FM/Vastg-F02 


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel