Geen kapvergunning voor kappingen met geringe impact op bos (01.03.2013)

20 april 2013

Geen kapvergunning voor kappingen met geringe impact op bos (art. 21-24 Verzameldecreet Milieu)

-

Auteur(s): Carine Govaert

 

Het Verzameldecreet Milieu voert diverse kleine wijzigingen door in het Bosdecreet. Zo legt het decreet in eerste instantie de juridische basis om de kapmachtiging te schrappen voor kappingen met een geringe impact.

 

Geen kapmachtiging meer nodig

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) behandelt elk jaar zo’n 3.000 aanvragen voor kappingen van bomen in privébos. In 45% van de gevallen gaat het om vormen van normaal onderhoud van een duurzaam beheerd bos en wordt er meteen een kapmachtiging verleend. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitdunning, bestrijding van de Amerikaanse vogelkers, of het kappen van hakhout.

 

 

In de toekomst zullen die routineaanvragen verdwijnen. Voor kappingen met een geringe impact zal geen kapmachtiging meer nodig zijn. De Vlaamse regering zal in een uitvoeringsbesluit nog bepalen wanneer een kapping slechts een geringe impact heeft.

De vrijstelling van kapmachtiging wegens geringe impact zal zowel voor privébossen, als voor openbare bossen gelden.

 

Beheer van openbare bossen

 

Openbare bossen, die bijvoorbeeld eigendom zijn van een gemeente of OCMW, worden in principe beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. De eigenaar kan de uitvoering van de beheersmaatregelen ook toevertrouwen aan een natuurvereniging. Of aan een bosgroep, aldus het Verzameldecreet Milieu. De overdracht moet geregeld worden in een overeenkomst en het ANB moet met een kopie op de hoogte gebracht worden van het bestaan van de overeenkomst.

 

 

Als het bos binnen een termijn van 3 jaar niet erkend wordt als bos- of natuurreservaat, vervalt de overeenkomst met de natuurvereniging, aldus het huidige Bosdecreet. Maar de procedure voor erkenning tot reservaat kan lang duren. Vandaar dat het verzameldecreet dit voorschrift versoepelt. Voortaan volstaat het dat er binnen de termijn van 3 jaar een aanvraag tot erkenning als natuur- of bosreservaat wordt ingediend.

 

Beroep tegen kapmachtiging

 

Een kapping die niet is opgenomen in het bosbeheerplan, mag alleen uitgevoerd worden na machtiging door het ANB. Tot nu kon er tegen een weigering van machtiging beroep ingesteld worden bij de Vlaamse regering.

 

 

Het verzameldecreet nuanceert dit. Vanaf nu kan er niet alleen beroep ingesteld worden tegen een weigering tot het verlenen van een kapmachtiging, maar ook tegen het toestaan van een kapmachtiging.

 

 

Bovendien moet er niet langer beroep ingesteld worden bij de Vlaamse regering. De beroepen zullen behandeld worden door het specifieke ‘comité van beroep uit het Bosdecreet’. Dat comité bestaat uit een voorzitter, 2 ambtenaren en 2 vertegenwoordigers van de, naargelang het geval, private of openbare, boseigenaars. De Vlaamse regering zal daarvoor haar besluit van 27 juni 2003 op de beheerplannen van bossen aanpassen.

 

Geen omheinde weiden in bosgebied

 

Zonder toestemming van de bosbeheerder plus machtiging van het ANB, of zonder goedgekeurd bosbeheerplan, mag men in een privébos geen dieren houden binnen omheiningen. Tot nu bestond er één uitzondering op die regel, namelijk voor ‘vee in bestaande graasweiden met aanplantingen van bomen op grote plantafstand’. In de praktijk blijken echter meer en meer mensen, damhertjes en pony’s te houden in bosgebied. De dieren beschadigen de bomen en beletten bosverjonging door op de jonge scheuten te knabbelen. Het verzameldecreet schrapt dan ook deze uitzondering.

 

Boslandbouwsystemen, dus combinaties van bijvoorbeeld populieren of wilgen in wijd plantverband, met een landbouwteelt, waaronder graasweiden of hooilanden, vallen niet onder deze maatregel. Om de eenvoudige reden dat boslandbouwsystemen beschouwd worden als landbouwgebieden, niet als bosgebieden, en ze dus niet onder het Bosdecreet vallen.

 

Bron:Decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening, BS 15 april 2013 (ed. 2), 23.027 (art. 21-24 Verzameldecreet Milieu).

Zie ook:

– Bosdecreet van 13 juni 1990, BS 28 september 1990 (art. 45, art. 50, art. 81 en art. 97 van het Bosdecreet).


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel