Minister Tommelein in De Haan

3 december 2016
Speech Minister Bart Tommelein                        De Haan, 03.12.2016                                                                                

 Beste landmeters-experten

Ik ben met heel veel plezier op jullie voorstel ingegaan om naar hier te komen. Het is dan ook niet ver van Oostende naar De Haan. Het doet mij heel veel plezier dat jullie onze kust, de prachtige Noordzeekust hebben uitgekozen als locatie voor de leden- en bestuursvergadering. En ja, ik ben genereus. Als Oostendenaar kan ik zelf heel goed juichen dat dit hier vandaag in Klemskerke plaats vindt.

Naar de kust komen is altijd een goede keuze, niet alleen in de zomer maar gelijk in welk seizoen. Het doet mij als Vlaams Minister van Financiën en begroting, heel veel plezier dat jullie aandacht hebben voor de Vlaamse belastingdienst, de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Met deze Vlaamse regering zijn we er toch in geslaagd, en we hebben nog niet gedaan, om in deze materie toch een stevige dynamiek in gang te zetten. Ik heb begrepen dat jullie inderdaad uitgebreid uitleg hebben gekregen van Annemie over de nieuwe Vlaamse schenkbelasting. De nieuwe schenkbelasting die Annemie heeft ingevoerd betekent een forse verlaging, drastische vereenvoudiging en last but not least ook een vergroening. Want voor sommige schenkingen loopt een voordeel in vergelijking met de vroegere schenkbelasting op tot meer dan 100 000 euro’s.

 De Vlaamse schenkbelasting is van start gegaan in de zomer van 2015. De cijfers bewijzen inmiddels dat we het bij het rechte eind hadden. De hervorming is een schot in de roos, zoals u voorbije weken in de pers hebt kunnen lezen stelt het notariaat vandaag een enorme stijging vast van het aantal schenkingen van woonhuizen, appartementen en bouwgronden.  Tussen januari en eind oktober van dit jaar ging het al over meer dan 15000 schenkingen van vastgoed, dat is meer dan een verdubbeling tegenover de eerste 2 maanden van vorig jaar, toen waren er nog 7000. In 2015 7000, nu al 15000 dat betekent in 1 jaar tijd dat de situatie verdubbeld is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit verder in stijgende lijn zal gaan. Ik wil dan ook zeer graag beroep doen op jullie expertise, jullie ervaring en ook vooral op jullie terreinkennis. Samen streven we immers naar een manier om het onroerend vermogen in Vlaanderen nog verder te activeren op een fiscaal vriendelijke en efficiënte, rechtszekere manier. Als u hierbij uw klanten kan adviseren, richting aangeven dan kunnen we samen, deze gemeenschappelijke doelen realiseren.

Deze wet wordt zeer belangrijk komende jaren als u ziet dat we naar een volledige omslag moeten van onze ruimtelijk plan, ruimtelijke ordening met het witboek die een paar dagen geleden is goedgekeurd, dan weten we dat er enorm veel beweging zal zijn in de markt, dat we er duidelijk een heel belangrijke plaats zullen innemen. De hervorming van de schenkbelasting, dat was een eerste stap, het is belangrijk dat we daar verder op ingaan. We zijn gebonden aan een paar mogelijke scenario’s, aan de hervorming van de erfbelasting aan het uitwerken.  In de tijd willen we hier mee dezelfde richting uitgaan als die van de schenkbelastingen. Sommige tarieven zijn te hoog en lijken hierdoor meer op een onteigening dan een belastingwet. Ook andere aspecten in de berekening beïnvloeden de belastingdruk en die gaan we dus onder de loep nemen in Vlaanderen.

Dames en Heren,

Vlaanderen doet deze hervorming niet alleen, we hebben nauw contact met de federale collega's. Dit zowel over de hervorming van het federale erfrecht en het huwelijksvermogenrecht. Daar zullen we ons zo veel mogelijk op afstemmen. De contacten met Minister Geens zijn heel nauw. Dat is ook niet zo moeilijk voor mij want een paar maanden geleden was ik nog lid van de federale regering waar Minister Geens deel van uitmaakt. Ook Minister Van Overveldt is een zeer goede collega van mij, waar we regelmatig contact mee hebben. Met de Vlaamse regering zullen we de fiscale regularisatie in al haar onderdelen zo snel mogelijk opstarten.

Ik kan u meedelen dat we eergisteren op het kabinet van Johan Van Overveldt een samenwerkingsakkoord getekend hebben tussen Vlaanderen en de federale overheid, wat betreft de regularisatie. De opbrengst van de fiscale regularisatie die wij gebruiken als ondersteuning, budgettaire ondersteuning. Dit wat niet helemaal de regularisatie is de  eenmalige opbrengst  maar het kan toch al dienen als basis om te starten als de opstart van de hervorming van de erfbelasting.

In het akkoord met collega Van Overveldt gaat het over de zogenaamde onsplitsbare bedragen. We hadden al een akkoord gemaakt met de Vlaamse regering in juli over de wel splitsbare bedragen, dat betekent de pure Vlaamse belastingen die niet werden aangegeven en waaronder de Vlaming nu de mogelijk de kans krijgt als nog mits een kleine tariefverhoging zijn zaken aan te geven. Het enige probleem was dat er daar nog een luik overbleef. Bij de bedragen die aangegeven werden kon men niet duidelijk de oorsprong vaststellen. Niet dat het misdaadgeld was, maar je hebt situaties waarbij je bijvoorbeeld uit een erfenis niet kan opmaken waar de belastingen werden ontweken of waar ze waren aangegeven. Zo zitten we bij luik 3, voor oude dossiers ouder dan 10 jaar zullen we het bedrag tussen de Federale overheid en de Vlaamse overheid 50/50 opdelen waarop elk belastingdienst zowel de Federale als de Vlaamse zijn eigen tarieven kan toepassen.  De regularisatie van de gewestelijke belastingen die zit ook in de laatste rechte lijn. We hebben dus nu een alomvattend en rechtzekere wetgeving .

Dames en heren ook de koopbelasting komt nog aan de beurt, mijn administratie heeft al een tekst verwerkt gebaseerd op het regeerakkoord. Het regeerakkoord stelt dat de registratierechten moeten vereenvoudigd worden. De bestaande gunstmaatregelen worden vervangen door het globaal lagere tarief voor de gezinswoning en ook de filosofie van de meeneembaarheid, het zogenaamde rugzakje blijft behouden.

We zullen de komende weken de tekst voor de eerste maal in een werkgroep in de regering bespreken en gezien het belang zullen er wel meerdere vergaderingen nodig zijn. Maar u weet een beetje hoe we in elkaar zitten, Carl Devos heeft mij ook een "doender" genoemd, het moet vooruitgaan. Dus ik hoop met mijn collega in de loop van 2017 te landen met de hervorming en daarmee naar het parlement te gaan.

Beste vrienden landmeters-experten, sinds 1 januari 2015 behoorde de vroegere federale procedure van de voorafgaande schatting tot het verleden, dat was de procedure waarbij de waarde van het goed werd geschat als basis voor de berekening van de sucessierechten. De Vlaamse belastingdienst is zeer ambitieus in de dienstverlening naar de klanten, de belastingbetaler, de Vlaming moeten klantengericht denken vanuit de burger vanuit de Vlaming daar begint het. Daarom willen zij die voorafgaande schatting vervangen door een bindende raming gemaakt door de eigen ambtenaren, deze raming zal dus bindend zijn voor de administratie. Enkel de verzoeker kan er bezwaar tegen aantekenen en bovendien zal de procedure ook kosteloos zijn. Niets dan voordelen dus. Maar u kan wel eens iets te ambitieus zijn, en de nieuwe procedure komt te vroeg, onze databanken van gegevens zijn niet of nog niet voldoende gevoed. Voorlopig is er dus nog onvoldoende expertise aanwezig om de toenemende vraag te kunnen beantwoorden. We zullen deze ambitie dus nog even moeten opbergen. In afwachting kunnen wij gelukkig beroep doen op jullie experts in het berekenen van waardebepalingen en zoals het er nu uitziet zal dat zeker nog een tweetal jaar nodig zijn.

Daarbij willen we jullie maximaal helpen. Wij kunnen vergelijkingspunten bij de federale collega’s van de FOD Financiën opvragen. Ik weet dat dit vroeger bij de bank kon opgevraagd worden, waar ik directeur was. We willen die vergelijkingspunten ook aan jullie doorspelen maar daarvoor zal ik een digitale basis moeten maken en dus een decreet moeten indienen.

Dit om er voor te zorgen dat jullie deze gegevens kunnen raadplegen. Samen met collega Vandaele zullen we kijken hoe we dit op korte termijn verder in het parlement kunnen regelen.

Maar het komt in orde als Vandaele en ik al zeggen dat het in orde komt, zal het wel in orde komen.  Daarbij zullen we wel voorzichtig te werk gaan. Een digitale basis voor de overgangsregeling is goed maar daarbij moet je ook met veel facetten rekening houden. Gelijke berechtiging, geen ongeoorloofde verschillende belangenbehandeling, noch bij de belastingplichtige, noch bij de dienstverlening en een duidelijke aanwijzing dat deze werkwijze een opslag vormt naar de procedure naar die van de kosteloze raming door ambtenaren.

Beste mensen, ik zal besluiten, het einddoel blijft uiteraard om zo snel mogelijk een definitieve regeling uit te werken. U mag op mij rekenen en ik ben er ook van overtuigd dat u ook op mijn collega’s van het Parlement kunt rekenen om dit tot een goed einde te brengen. Ik dank u alvast hartelijk voor uw aandacht en wenst u een nog een aangename dag toe.


Terug naar overzicht
Belgische Orde van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel