Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

8 november 2020

Beste collega's,


Er komen heel wat vragen over het overbruggingsrecht binnen. Van andere kanten horen we dat er meer werk is dan ooit.
Dit is wellicht te wijten aan het erg heterogene takenpakket van onze leden.
Vergeet niet dat elk lid in geval van problemen steeds kan inbellen op onze hotline: Tel.: 02/219.62.81
We danken u om, in geval van het antwoordapparaat, altijd een bericht achter te laten.

Op voorstel van onze bevoegde Minister, David Clarinval, heeft de beperkte ministerraad in principe ingestemd met de invoering van een nieuwe formule voor de crisisoverbruggingswet, die in januari 2021 in werking zal treden.
Het doel van deze hervorming, die onze minister in overleg met het Algemeen Beheerscomité van het RSVZ zal uitvoeren, is de ondersteuning van zelfstandigen die een inkomensverlies lijden ten gevolge van Covid-19, na een tijdelijke onderbreking van de activiteit of een daling van de omzet.
De twee huidige overbruggingsformules – heropstart en crisis - zullen worden samengevoegd tot één crisisbruggingsrecht.
Het doel is om beter in te spelen op de concrete moeilijkheden die zelfstandigen dagelijks ondervinden, wier activiteiten worden getroffen in geval van sluiting [noot van de redactie: of aanzienlijke inkomstenderving], door hen ook beter te ondersteunen bij de hervatting van hun activiteiten, waardoor er minder ruimte is voor interpretatie. Transparantie, snelheid en eerlijkheid zullen volgens de regering de leidende principes zijn.

Via onze contacten met UNPLIB en het NSZ, zal de BOLE vzw proberen de implementatie van dit mechanisme te beïnvloeden (dit is een van de redenen waarom ik onlangs de functie van Secretaris-generaal van UNPLIB heb aanvaard).
Het is waar dat de landmeters-experten hun activiteiten morgen voortzetten, met inachtneming van strikte regels. Het kan echter niet worden uitgesloten dat collega’s hun omzet door de crisis zullen zien dalen.
Ons advies is om niet op te geven, om te proberen actief te blijven en zo min mogelijk te lijden onder de crisis, maar zich ook klaar te houden om de verliezen te kunnen documenteren.
We kunnen zeker niets garanderen. Wij verbinden ons ertoe alle beschikbare middelen in te zetten, het is dus geen resultaatsverbintenis. Niet alles kan worden gecompenseerd en niet alle hulp zal worden toegewezen ... zal worden betaald door iemand, omdat in onze wereld niets verloren gaat, niets wordt gecreëerd.

Met vriendelijke groeten,

Jean-Yves Pirlot
Voorzitter BOLE vzw


Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel