Statuten

De algemene vergadering van 3 juni 2011 heeft in haar zitting besloten de volgende nieuwe statuten aan te nemen:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Belgische Orde van Landmeters-Experten
De Franstalige benaming is: Ordre Belge des Géomètres-Experts

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Noordstraat 76, 1000 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt  zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

Indien de Belgische wetgever beslist een Orde van landmeters-experten in te stellen, zal de vereniging tot een naamwijziging overgaan.

ARTIKEL 3

De vereniging strekt zich uit over het ganse Belgische grondgebied en streeft volgende doelen na:
- De promotie, de vertegenwoordiging en de gemeenschappelijke verdediging van de belangen van het beroep van landmeter-expert en van de leden en aangesloten leden van de vereniging, zowel ten overstaan van het grote publiek, als van de overheden of elke andere belanghebbende, in België en in het buitenland;
- De organisatie van kwaliteitsvolle voortgezette vormingen, de bevordering van een kwaliteitsvol onderwijs;
- De bevordering van de diploma’s, de titels en van de uitoefening van het beroep van landmeter-expert onder alle statuten;
- Het op een efficiënte manier verstrekken en organiseren van professionele informatie en documentatie;
- De promotie van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de consument evenals op het naleven van de deontologie en de wettelijke en loyale uitoefening van het beroep.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die deze doelen kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

De opdrachten van de Federale Raden, opgericht door de wet van 11 mei 2003, worden uitgesloten van de finaliteit van de vzw Belgische Orde van Landmeters-Experten. Zulks onverminderd de regels met betrekking tot de interne deontologie van de vereniging en de uitoefening van de tucht intern aan de vereniging, alsook onverminderd de mogelijkheid voor de vereniging om onder meer inbreuken op de wetten van 11 mei 2003 of op het koninklijk besluit van 15 december 2005 te melden aan de bevoegde overheden en in dit verband op te treden voor de hoven en rechtbanken.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. 

De effectieve leden van de vereniging worden verdeeld in twee groepen:
- Leden van categorie A zijnde de leden afgevaardigd door de stichtende rechtspersonen of een later door de vereniging erkende organisatie;
- Leden van categorie B zijnde de leden die zich onafhankelijk van een organisatie kunnen kandidaat stellen.

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

De organisaties die een erkenning wensen te verwerven dienen een aanvraag tot erkenning schriftelijk te richten tot de raad van bestuur. De aanvraag omvat ondermeer een gedetailleerde beschrijving van de organisatie, met inbegrip van een lijst van de leden en de statuten. De raad van bestuur legt de kandidatuur vergezeld van zijn advies voor aan de algemene vergadering, die al dan niet beslist over de erkenning.

De erkenning van een organisatie kan steeds ingetrokken worden door een beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen.

ARTIKEL 6. Toegetreden leden

Toegetreden leden zijn aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vereniging. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

Alle aangesloten leden van de rechtspersonen-stichters en van de door de vereniging erkende organisaties worden automatisch als toegetreden lid beschouwd, tenzij zij de tegengestelde wens uitdrukken. Zij worden hiervoor geraadpleegd.

De raad van bestuur beslist daarnaast over de opname van toegetreden leden die niet bij een erkende organisatie zijn aangesloten of helemaal niet bij een organisatie zijn aangesloten. Zij kunnen als toegetreden lid aanvaard worden mits zij van alle burgerlijke en politieke rechten genieten, voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van het beroep van landmeter-expert of het dragen van de titel ervan, alsook een jaarlijks lidgeld betalen. De door de raad van bestuur aanvaarde toegetreden leden, komen in aanmerking voor een lidmaatschap van categorie B, zoals verder voorzien.

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden eveneens beschouwd als toegetreden leden. Zij komen niet in aanmerking voor een mandaat als lid van de vereniging. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het inwendig reglement.

ARTIKEL 7: Effectieve leden – categorie A

Leden van categorie A worden afgevaardigd door de stichtende rechtspersonen of een later door de vereniging erkende organisatie. Deze leden moeten bovendien:
- Van alle burgerlijke en politieke rechten genieten;
- Voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van het beroep van landmeter-expert of het dragen van de titel ervan;
- Lid zijn van de rechtspersoon die voorziet in de afvaardiging;
- In orde zijn met de betaling van het lidgeld bij de organisatie die hen afvaardigt.

De stichtende en erkende verenigingen beslissen zelf wie zij als lid afvaardigen tot de algemene vergadering.

De afvaardiging van de leden gebeurt via schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Het lid is slechts stemgerechtigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering indien diens mandaat minstens drie weken vóór de algemene vergadering ter kennis wordt gesteld aan de raad van bestuur.

Na de oprichting van deze vereniging wordt de algemene vergadering samengesteld uit de stichter-natuurlijke persoon en tien afgevaardigde leden per stichter-rechtspersoon.

Organisaties die later worden erkend verkrijgen per vijftig aangesloten leden één afgevaardigde. De telling houdt telkens rekening met het ledenaantal op 31 december voor het daaropvolgend burgerlijk jaar. Leden die reeds deel uitmaken van de vereniging via een andere organisatie, worden niet meer in rekening gebracht.

In geval van verlies van erkenning door afzetting of door vrijwillige uittreding van een organisatie, worden de door deze organisatie afgevaardigde leden als ontslagnemend beschouwd. De uittredende leden worden automatisch toegetreden lid, mits zij voldoen aan de voorwaarden hieromtrent, tenzij ze expliciet vragen dit statuut te verliezen.

ARTIKEL 8: Effectieve leden – categorie B

Leden van categorie B worden verkozen uit de categorie van toegetreden leden die aangesloten zijn bij een niet - erkende organisatie of die bij geen organisatie zijn aangesloten. Per schijf van 50 toegetreden leden uit deze desbetreffende categorie is één mandaat beschikbaar in de algemene vergadering, met een maximum van zeven mandaten.

Om als lid van categorie B te kunnen worden verkozen moet men
- Van alle burgerlijke en politieke rechten genieten;
- Voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van het beroep van landmeter-expert of het dragen van de titel ervan;
- In orde zijn met de betaling van het lidgeld.

De kandidaatstelling kan schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur die de kandidatuur aan alle leden en toegetreden leden voorlegt, die hierover dan beslissen.

ARTIKEL 9

De maximumbijdrage van de leden uit categorie B en van de toegetreden leden bedraagt 500 Euro, geïndexeerd volgens de abex- of een gelijkaardige index.

De leden uit categorie A betalen geen lidmaatschapsbijdrage. De organisaties die deze leden afvaardigen zijn echter gehouden een bedrag per lid (en per toegetreden lid) te storten. Ook dit bedrag is maximaal 500 Euro, geïndexeerd volgens de abex- of een gelijkaardige index, per lid of toegetreden lid.

ARTIKEL 10

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk of per mail (met ontvangstbewijs) aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht, minstens één maand voor het einde van het lopende jaar.

Elk lid kan ook uitgesloten worden door een beslissing door de algemene vergadering met 2/3e meerderheid van de stemmen.

Het lidmaatschap van een lid van categorie A gaat verloren indien:
- de organisatie door wie het lid werd gemandateerd een keuze moet stellen over wie niet langer het mandaat als lid kan uitoefenen door verlies van een mandaat omwille het onvoldoende aantal toegetreden leden binnen de   organisatie;
- het lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten;
- de erkenning van de organisatie door wie het lid werd gemandateerd, wordt ingetrokken of de organisatie zelf haar   aansluiting bij de vereniging intrekt.

Het lidmaatschap van een lid van categorie B gaat verloren indien:
- het aantal beschikbare mandaten terugvalt omwille van het onvoldoende aantal aangesloten toegetreden leden   conform de bepalingen in artikel 8 van de statuten. In dat geval verliezen de laatst opgenomen leden uit deze   categorie hun lidmaatschap;
- het lid niet in orde is gesteld met de betaling van het lidgeld binnen de maand na schriftelijke aanmaning;
- het lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten.

De uittredende leden worden automatisch toegetreden lid, mits zij voldoen aan de voorwaarden hieromtrent, tenzij ze expliciet vragen dit statuut te verliezen.

ARTIKEL 11

Het toegetreden lidmaatschap gaat verloren indien het toegetreden lid niet langer aan de voorwaarden voldoet, zoals opgenomen in artikel 6 van de statuten of, voor de bepaalde categorieën, niet in orde is gesteld met de betaling van het lidmaatschap binnen de maand na schriftelijke aanmaning.

De raad van bestuur kan eveneens te allen tijde besluiten tot afzetting uit het mandaat als toegetreden lid. Hiervoor is een 2/3 meerderheid van de stemmen op de bijeenkomst van de raad van bestuur vereist.

Voor wat betreft toegetreden leden die aangesloten zijn bij een door de vereniging erkende organisatie, gaat dit mandaat niet verloren indien de organisatie haar erkenning verliest. In dat geval wordt het toegetreden lid echter wel individueel verbonden tot het betalen van een lidmaatschapsbijdrage.
 
ARTIKEL 12

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.


TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 13

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

Het mandaat van een bestuurder die in een tuchtraad van de vereniging zetelt is niet verenigbaar met het mandaat als lid van een federale raad of van een federale raad van beroep van landmeters-experten te rekenen vanaf de vernieuwing van de federale raad die in 2004 werd samengesteld.

ARTIKEL 14: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders worden slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

De eerste bestuurders worden aangesteld tot 31 december 2012.

ARTIKEL 15: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 16: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden, door vrijwillig ontslag of door afzetting door de algemene vergadering.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het punt tot afzetting moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per brief of per mail (met ontvangstbewijs) bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 17: Bevoegdheden van de bestuurders.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve voor de in de statuten vermelde aangelegenheden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend, behalve in het geval het een geheime stemming betreft. Er wordt geheim gestemd indien de meerderheid van de aanwezige bestuurders dit vereisen en alleszins in geval van stemming over personen.

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen via telefoon- of videoconferentie.

De raad van bestuur is gemachtigd samenwerkingsakkoorden af te sluiten met belanghebbende derden. Deze derden kunnen daardoor één of verschillende aanwezigheidsrechten met plaatsvervangers verwerven op de bijeenkomsten van de raad van bestuur, volgens de modaliteiten die in de samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd en door de algemene vergadering worden goedgekeurd. Aangaande beslissingen omtrent aspecten die met het samenwerkingsverband verband houden en later worden uitgewerkt,  wordt hen een vetorecht gegeven.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter op eigen initiatief of op verzoek van minstens twee bestuurders. Hij vergadert minstens éénmaal per semester. De bijeenroeping gebeurt per brief of per aangetekend schrijven of per mail (met ontvangstbevestiging) en bevat de agenda.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige vice-voorzitters en in geval van hun belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 19

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders  en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL 20

De raad van bestuur vaardigt alle inwendige reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 21

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 22: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.
De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Voor zover het aantal bestuurders het toelaten, worden onder de bestuurders de volgende functies ingesteld:
- Een voorzitter;
- Twee vice-voorzitters: één van elke taalrol
- Twee secretarissen: één van elke taalrol
- Een schatbewaarder
- Een adjunct-schatbewaarder

De cumulatie van functies is overigens toegestaan, behalve deze van voorzitter en schatbewaarder.

In geval bij verkiezing van functies een eerste stemronde geen meerderheid oplevert, wordt er overgegaan tot een tweede stemronde, waarbij in geval van ex-aequo de oudste van de kandidaten wordt gekozen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door schriftelijk of per mail (met ontvangstbewijs) ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van de voorzitter of in geval van diens belet door één van de vice-voorzitters, afzonderlijk optredend.

Buiten rechte wordt de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van de voorzitter (of in geval van diens belet door één van de vice-voorzitters) en de schatbewaarder, afzonderlijk optredend.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 23: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door schriftelijk of per mail (met ontvangstbewijs) ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het dagelijks bestuur omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en alle handelingen die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet mogelijk maken.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg. Het dagelijks bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het dagelijks bestuur kunnen via telefoon- of videoconferentie worden genomen.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, eveneens een afzonderlijk handelend afgevaardigd bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de Post, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige vice-voorzitters en in geval van hun belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan maximum twee ander leden vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd samenwerkingsakkoorden af te sluiten met belanghebbende derden. Deze derden kunnen daardoor één of verschillende aanwezigheidsrechten met plaatsvervangers verwerven op de bijeenkomsten van de algemene vergadering, volgens de modaliteiten die in de samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd en door de algemene vergadering worden goedgekeurd. Aangaande beslissingen omtrent aspecten die met het samenwerkingsverband verband houden en later worden uitgewerkt,  wordt hen een vetorecht gegeven.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering is exclusief bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- de erkenning van organisaties op voorstel van de raad van bestuur aanvaarden of verwerpen,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het lopende jaar. De begroting kan eventueel al voorafgaandelijk het boekjaar worden gestemd op een tweede algemene vergadering in het laatste kwartaal van het jaar.

ARTIKEL 27

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 28

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 29

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail (met ontvangstbewijs) of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 30

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 31

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit, behalve in het geval het een geheime stemming betreft. Er wordt geheim gestemd indien de meerderheid van de leden dit vereisen en alleszins in geval van stemming over personen.

ARTIKEL 32: statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van  de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 33

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 34

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 35

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en een secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en een secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.


TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 36

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt echter van 20 september 2010 tot 31 december 2011.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. De begroting kan eventueel al in het laatste kwartaal van het voorafgaandelijk jaar worden goedgekeurd.

De rekeningen worden nagezien door twee daartoe door de algemene vergadering aangestelde verificateurs.


TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan één of meerdere verenigingen met een belangenloze doelstelling die aansluiten bij het doel van de vereniging.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


TITEL VII: GESCHILLEN TUSSEN LEDEN EN/OF TOEGETREDEN LEDEN

ARTIKEL 38
Indien een geschil ontstaat tussen twee of meerdere leden of toegetreden leden, dient de meest gerede partij, alvorens een klacht in te dienen bij eender welke instantie, het geschil voor te leggen aan de verzoeningscommissie.
De verzoeningscommissie zal de partijen oproepen binnen de 10 dagen na kennisname van het geschil en ze zal trachten de partijen te verzoenen binnen de 60 dagen na de eerste zitting.

Indien de verzoeningscommissie er niet in slaagt de partijen te verzoenen, kan de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de administratieve, gerechtelijke of arbitrale instantie van haar keuze, met inbegrip van de Federale Raden.

De partij wiens rechten binnen minder dan 70 dagen dreigen te verjaren is er niet toe gehouden zich eerst tot de verzoeningscommissie te richten.

ARTIKEL 39

In onderling akkoord, kunnen de partijen de verzoeningscommissie ook verzoeken een externe bemiddelaar aan te stellen.

Wanneer de verzoeningscommissie deze externe bemiddeling aanvaardt zal de vereniging dan de helft van de kosten van de bemiddeling dragen.


TITEL VIII: DE TUCHTRADEN

ARTIKEL 40

§1. Ieder lid of toegetreden lid van de vereniging onthoudt zich ervan enige uitspraak te doen of handeling te stellen die de waardigheid van de vereniging of het beroep van landmeter-expert in het gedrang kan brengen.
Iedere inbreuk op deze deontologische plicht kan aanleiding geven tot een tuchtprocedure conform de hierna volgende bepalingen en die van het reglement van inwendige orde.

§2. De onderzoeken worden door de tuchtraad enkel geopend op schriftelijke, ondergetekende en met redenen omklede klacht.
Personen die al kennis genomen hebben van het geschil in de hoedanigheid van lid van de verzoeningscommissie mogen niet zetelen in de tuchtraad.
De tuchtraad zal het betrokken lid of toegetreden lid verhoren binnen de dertig dagen die volgen op de ontvangst van de klacht, als deze klacht ontvankelijk wordt verklaard, conform de richtlijnen van het inwendig reglement. Het betrokken lid of toegetreden lid zal door aangetekend schrijven, minstens vijftien dagen vóór de zitting, uitgenodigd worden.
§3. Indien meerdere zittingen nodig zijn voor het onderzoek van een zaak, zal de tuchtraad zijn beslissing moeten nemen binnen de vijftien dagen die volgen op de laatste zitting.
§4. De beslissingen van de tuchtraad worden binnen de vijftien dagen aan de raad van bestuur en aan betrokken lid of toegetreden lid overgemaakt.
§5. Het betrokken lid beschikt over een termijn van dertig dagen om tegen deze beslissing in beroep te gaan voor de beroepstuchtraad. Deze beschikt over dezelfde termijn als deze voorzien voor de tuchtraad om uitspraak te doen.
De bundels van de beroepen mogen enkel worden geraadpleegd door de leden van de tuchtraad en het betrokken lid of zijn verdediger. Ze zijn eigendom van de raad van bestuur.
§6. De beslissingen van de tuchtraad en de beroepstuchtraad worden aan de algemene vergadering medegedeeld.

ARTIKEL 41

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.


Te Brussel, op 3 juni 2011

Pirlot Jean-Yves
Voorzitter

 

De vorige versie van de statuten kan hier worden geraadpleegd.

Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel