Arrest nr. 2012-064 van 10 mei 2012 van het Grondwettelijk Hof

14 mei 2012

Beste Collega's,

In bijlage een zeer belangrijk arrest van het Grondwettelijk hof, dat we o.m. dankzij de inzet van de BOLE vzw hebben bereikt.
Dank aan allen die in dit dossier zijn tussengekomen.
Het Vlaamse decreet van 10 december 2010 « houdende aanstelling van erkende landmeters door provincies, gemeenten en O.C.M.W.’s voor het opmaken van schattingsverslagen in het kader van onroerende verrichtingen die worden gesteld door de provincies, gemeenten en O.C.M.W.’s » is dus niet vernietigd.

De garanties over de onafhankelijkheid van de landmeter-expert worden o.m. als beter beschouwd!

Ik wens u een aangename lectuur.


Met vriendelijke groeten,
Jean-Yves PIRLOT
Voorzitter BOLE vzw

Arrest nr. 2012-064 van 10 mei 2012, Grondwettelijk Hof

Uittreksel uit het arrest 2012-64, B.7 (…)

“De decreetgever kon evenwel redelijkerwijze van oordeel zijn dat de vastgoedmakelaars niet moesten worden opgenomen, in eerste instantie omdat hij kon verhopen dat met de opname van de landmeters-experten reeds een voldoende aantal personen kon worden aangewezen. Voorts zijn de diploma’s die toegang bieden tot dat beschermde beroep zeer verscheiden, derwijze dat die de beroepen omvat van bijvoorbeeld boekhouders en juristen voor wie de techniek van het opmaken van schattingsverslagen geen deel uitmaakt van de opleiding. Bovendien bieden de omstandigheden waarin vastgoedmakelaars als bemiddelaar schattingsverslagen opmaken, niet dezelfde garanties van onpartijdigheid en onafhankelijkheid als die waarin de landmeters-experten hun opdracht dienen te vervullen [door ons onderstreept].

Ook wat de architecten betreft, was het niet onredelijk dat de decreetgever van oordeelwas dat die categorie niet moest worden opgenomen, omdat hij kon verhopen dat met de opname van de landmeters-experten reeds een voldoende aantal personen konden worden aangewezen. Voorts heeft hij zich kunnen beperken tot de beroepsgroep van de landmeters-experten omdat hij kon uitgaan van hun bekwaamheid om schattingsverslagen op te maken vanwege hun meer specifieke opleiding daartoe en omdat bij de landmeters-experten het schatten van onroerend goed uitdrukkelijk is opgenomen in de omschrijving van hun beroepsbezigheden, meer bepaald in artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. Ten slotte zijn de Federale Raad van landmeters-experten en de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten, die toezien op de naleving van de plichtenleer, anders dan bij de Orde van architecten, niet samengesteld uit personen uit de eigen beroepsorganisatie, maar uit door de Koning benoemde magistraten en advocaten, de plaatsvervangende assessoren-landmeters- experten buiten beschouwing gelaten.”


Terug naar overzicht
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel