Lid worden

Zoek een landmeter-expert, lid van onze vereniging

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Raadpleeg de lijst van alle zelfstandige landmeters-experten op de site van de Federale Raden

Federale raden

BESCHERMING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT

1) Bezwaren tegen de wetten ingediend bij het Arbitragehof.

(Ter herinnering : twaalf bezwaren werden ingediend).

Het Arbitragehof heeft een vonnis gewezen op woensdag 26 januari 2005.

Alle bezwaren werden verworpen onder voorbehoud van de interpretatie met betrekking tot de graduaatsdiploma's die toegang verlenen tot de uitoefening van het beroep (art. B3.12.2 van het arrest).

Wat zegt dit artikel :

B.3.12.2. De bestreden bepaling moet dan ook noodzakelijkerwijze zo worden geïnterpreteerd dat het slagen voor de geïntegreerde proef enkel wordt vereist voor de gegradueerde "landmeter-expert vastgoed" in de Franse Gemeenschap - voor wie het slagen voor die proef een voorwaarde is voor het behalen van dat diploma - en niet voor de gegradueerde "bouwkunde en vastgoed, optie opmeten" in de Vlaamse Gemeenschap, voor wie een dergelijke proef niet wordt vereist voor het behalen van dat diploma.

Deze situatie zal ongetwijfeld veel reacties uitlokken, zowel in de beroepswereld als in die van het onderwijs.

Maar over het algemeen gesproken kunnen we tevreden en gerustgesteld zijn over het arrest van het Hof.

Dit arrest, met zijn motiveringen en overwegingen, zal uiteraard het onderwerp uitmaken van een diepgaand onderzoek door, en in onderling overleg met, de beroepsverenigingen van Landmeters-Experten.

De tekst van het arrest kan worden geraadpleegd op de website van het Arbitragehof, "www.arbitrage.be" en achtereenvolgens selecteren : Rechtspraak - Arresten - 2005 - 19/2005.

2) Federale Raden van Landmeters-Experten.

De Franstalige federale raden hebben sinds de inwerkingtreding van de wetten vijfmaal vergaderd.

Tot op vandaag (28.01.2005) werden 860 aanvragen voor inschrijving op de lijst van Landmeters-Experten ingediend en behandeld.

In de meerderheid van de gevallen waren de beslissingen gunstig.

Enkele tientallen aanvragen moeten nog worden afgehandeld, voornamelijk om redenen van eedaflegging of betaling van inschrijvingsrecht.
Aan Franstalige zijde werd nog geen enkele inschrijving geweigerd. De Federale Raad van Beroep heeft zich dus nog niet moeten uitspreken.

Slechts één klacht van professionele aard werd door een derde ingediend tegen een Landmeter-Expert ingeschreven op de lijst.

De Nederlandstalige Federale Raden hebben ongeveer 1.200 dossiers behandeld.

Verschillende dossiers liggen bij de Federale Raad van Beroep (Nederlandstalige gegradueerden - zie Arbitragehof hierboven).

De lijst van personen ingeschreven op de lijst (opgelet, de lijst is nog niet compleet ; hij wordt stelselmatig aangevuld) kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, "www.mineco.fgov.be" en achtereenvolgens selecteren : Ondernemen - Belgische reglementering - Intellectuele beroepen - Landmeters-Experten.

Een meer directe link zal binnenkort worden gecreëerd.

3) Deontologie.

De tekst werd afgerond door Mevrouw de Minister Sabine Laruelle en werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Het advies wordt einde maart 2005 verwacht, zodat het Koninklijk Besluit, dat volgens de wet nodig is voor de inwerkingtreding van de deontologie, in de loop van april of mei 2005 kan worden verwacht.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN.

De specifieke wetten zijn in voege sinds 1 oktober 2004, 't is te zeggen nauwelijks meer dan vier maanden.

Er werd een enorme prestatie geleverd, met zin voor zorgvuldigheid en volledigheid, door het personeel aangesteld door de administratie van de middenstand en in het bijzonder de griffiers en hun medewerkers.

De grote "rush" van aanvragen voor inschrijving is voorbij en we zullen kunnen overgaan naar een fase van "verdieping en duidelijkheid", zullen we maar zeggen.

We zullen evenwel moeten wachten op de inwerkingtreding van de deontologie om echt over te gaan tot de operationele fase en de kern van de zaak.

Marcel Bultiau
Landmeter-Expert
Bijzitter van de Franstalige Federale Raad van Landmeters-Experten
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel