Lid worden

Zoek een landmeter-expert, lid van onze vereniging

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Raadpleeg de lijst van alle zelfstandige landmeters-experten op de site van de Federale Raden

De landmeter-expert

De landmeter is de vakspecialist die het openbare of private onroerend eigendom, gebouwd of niet, zowel boven- als ondergronds, identificeert, afpaalt, opmeet, schat, met inbegrip van de werken die er worden uitgevoerd en die de registratie ervan regelt, alsook die van de eraan verbonden zakelijke rechten. Bij uitbreiding bestudeert, ontwerpt en stuurt hij de ruimtelijke ordening en planning, zowel landelijk als stedelijk.

Hij getuigt van technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis, die met de hierboven aangehaalde onderwerpen in verband staat.

MEET OP

Het gebouwde onroerend goed kan slechts worden geïdentificeerd aan de hand van zijn ligging en zijn afmetingen. De landmeter-expert onroerende goederen meet ze op met nauwkeurigheid en precisie, zowel planimetrisch als altimetrisch.

De opmeting en de verwerking van de gegevens vormen de onontbeerlijke technische basis voor een goed beheer in tal van toepassingen, zoals :

 • beheer van wegen, waterlopen en uitrustingen,
 • eigendomsoverdracht,
 • projecten van ruimtelijke ordening,
 • renovatieprojecten,
 • controle van industriële installaties,
 • grondverzet en meetstaten van materialen,
 • observatie van bodembewegingen.

RICHT IN

De landmeter-expert levert zijn bijdrage als specialist zowel aan de stedelijke als aan de landelijke ruimtelijke ordening, meer in het bijzonder :

 • stedenbouw : stadsrenovatie, residentiële, ambachtelijke, commerciële of industriële verkaveling,
 • bouwheer : ontwerp van projecten, werftoezicht,
 • grondverbetering : drainage, irrigatie, wegenis, gemeenschappelijke uitrustingen.

GEEFT RAAD

De landmeter-expert onroerende goederen is tegelijkertijd man/vrouw van het terrein én van het kantoor. Zijn technische en juridische kennis maken van hem dé ideale raadsman en bemiddelaar.
Hij treedt meer bepaald op bij :

 • burengeschillen,
 • de regeling van erfdienstbaarheden,
 • de regeling van muurgemeenheid,
 • huurschade,
 • het eigendomsbeheer,
 • bouwgebreken.

PAALT AF

Elke vraag over een grens is een bron van conflicten. De landmeter-expert onroerend goed is de enige vakspecialist die wettelijk beëdigd en bevoegd is om het onroerend goed af te palen. Daarom komt hij tussen in :

 • de afpaling van grenzen,
 • de vestiging van erfdienstbaarheden,
 • de regeling van muurgemeenheid,
 • de verdeling of de splitsing van onreorende goederen,
 • het opstellen van rooilijn- en perceelsplans.

SCHAT

Door zijn kennis van opmeting, terrein, bouwen, vastgoedrecht en mensen, biedt de landmeter-expert onroerende goederen een bijzondere bekwaamheid aan als schatter, als expert, in der minne of gerechtelijk, als scheidsrechter of technisch raadsman.

 • Schatten van het patrimonium,
 • vastgoedbeheer,
 • schatten van onroerende goederen,
 • raming van schade,
 • verdeling in mede-eigendom en in volume.
Belgische Unie van
Landmeters-Experten vzw
Tel.: 02/219.62.81
Huis van de Landmeter-Expert
Noordstraat 76, 1000 Brussel